PUKiZ Wydminy

Wydminy  13.12.2017r.

 

Ogłoszenie

Na podstawie art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 2180) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni spółka z o. o. w Wydminach ogłasza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wydminy obowiązującą w 2018 roku.

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty

Jednostka miary

Netto

z VAT

1

2

3

4

5

Grupa  1

(gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i pozostali)

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

4,25

4,59

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej na Odbiorcę w oparciu  o wskazania wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

5,56

6,00

zł/odb.

Stawka opłaty abonamentowej na Odbiorcę w oparciu  o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

2,64

2,85

zł/odb.

Stawka opłaty abonamentowej na Odbiorcę w rozliczeniach miesięcznych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

4,53

4,89

zł/odb.

Stawka opłaty za przyłączenie się do urządzeń wodociągowych

30,00

32,40

zł/usługa

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty

Jednostka miary

Netto

z VAT

1

2

3

4

5

Grupa  1

(wszyscy dostawcy ścieków odprowadzających ścieki do oczyszczalni ścieków w Wydminach)

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

14,60

15,77

zł/m3

Stawka opłaty za przyłączenie się do urządzeń kanalizacyjnych

30,00

32,40

zł/usługa

Grupa  2

(wszyscy dostawcy ścieków odprowadzających ścieki do biologicznej oczyszczalni ścieków w Białej Giżyckiej)

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

14,16

15,29

zł/m3

Grupa  3

(wszyscy dostawcy ścieków odprowadzających ścieki do biologicznej oczyszczalni ścieków w Pamrach)

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

14,16

15,29

zł/m3

Grupa  4

(wszyscy dostawcy ścieków odprowadzających ścieki do biologicznej oczyszczalni ścieków w Berkowie)

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

14,16

15,29

zł/m3

  

 

Informujemy, że na podstawie art. 24 ust. 6 w/w ustawy Rada Gminy Wydminy Uchwałą Nr XXVII/260/2017 z dnia 27 listopada 2017r. uchwaliła dla wszystkich odbiorców usług dopłaty do ceny 1 m3 dostarczonej wody w wysokości 0,88 zł netto. Dla odbiorców usług Grupy 1 dopłaty do cen 1 m3 odprowadzanych ścieków w wysokości 4,19 zł netto. Dla odbiorców usług Grupy 2, 3 i 4  dopłaty do cen 1 m3 odprowadzanych ścieków w wysokości 3,75 zł netto.

Po uwzględnieniu dopłaty ceny za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2018 roku wynosić będą:

 

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki z uwzględnieniem dopłaty

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty

Jednostka miary

Netto

z VAT

1

2

3

4

5

Grupa  1

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,37

3,64

zł/m3

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

10,41

11,24

zł/m3

Grupa  2

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

10,41

11,24

zł/m3

Grupa  3

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

10,41

11,24

zł/m3

Grupa  4

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

10,41

11,24

zł/m3

 

Do cen określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aktualna stawka VAT wynosi  8 %.

 

 

Prezes Zarządu

                                                                                                         (-) Rafał Osinka


Informujemy, że w Dz.U. z 2017 r., poz. 2180 z dnia 27 listopada 2017 r. opublikowana została Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Stosownie do postanowienia zawartego w art. 9 ust. 1 tej Ustawy: "Taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy."

W warunkach znowelizowanej ustawy zmieniona została także procedura zatwierdzania taryf. Dotychczasowe kompetencje w tym zakresie z rad gmin przechodzą do państwowego organu regulacyjnego. Na 90 dni przed upływem terminu, o którym mowa w w/w art. 9 ust. 1 ustawy, PUKiZ sp. z o.o. będzie zobowiązane do wystąpienia z wnioskiem o zatwierdzenie nowych taryf, wg znowelizowanych zasad, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie